Skip to main content
x

Privacy Beleid

Autosleutel specialist hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autosleutel specialist houdt zich hiermee aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of kortweg AVG die verplicht is.

Welke gegevens?

 • je naam en adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • het chassisnummer van je voertuig
 • kentekennummer van je voertuig

Wat is de bedoeling?

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; zo hebben we bv je chassisnummer nodig om die in te voeren bij CARPAS.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; zo kan het nuttig zijn om je telefoonnummer te bezitten om je te verwittigen wanneer je auto klaar is of als je sleutel gearriveerd is en een afstpraak gemaakt dient te worden.
 • We vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; zo zijn we zeker dat je akkoord gaat met onze manier van verwerken.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Dat je op de hoogte bent  van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens
 • wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autosleutel specialist:

Leuvensesteenweg 513
3200 Gelrode (Aarschot)
32 (0) 479 47 44 70

email: autosleutelspecialist@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • om onze diensten en goederen te kunnen verkopen, te leveren, opdrachten uit te voeren op jouw verzoek (uitvoering overeenkomst),…
 • onze benodigde sleutel en sleutel onderdelen te kunnen bestellen voor jouw type voertuig,
 • het versturen van offertes, het aankondigen van opendeurdagen,…
 • het bijhouden van onze boekhouding (wettelijke verplichting)
 • om aan de wettelijke verplichting te voldoen inzake carpass, btw-registers…
 • om je als klant op de hoogte te brengen van de uitgevoerde werken

Kortom: we gebruiken je gegevens om ons werk uit te voeren op een goede en georganiseerde manier zodat we je als een tevreden klant kunnen blijven verwelkomen!

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en verkopen die nooit aan derden voor marketingdoeleinden!

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (CARPAS).

Met betrokken partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Autosleutel specialist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens:
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens autosleutel specialist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan  geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We  zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.